Tin về CCHC - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2022

Ngày 29/12/2022, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Quyết định về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2022.

Vĩnh Linh xếp thứ 6 về Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Ngày 28/12/2022, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tích cực thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Ngày 16/12/2022, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030- gọi tắt là Đề án 06.

Đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị, ngày 12/12/2022, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; Công an huyện; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại...

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 91,6%

Thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã triển khai nhiều giải pháp trong chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho tổ chức, cá nhân.

Thành lập Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh

Ngày 24/11/2022, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp, khuyến công và dịch vụ du lịch biển huyện Vĩnh Linh và Ban quản lý dự án đầu tư, xây dựng và phát...

Vĩnh Linh rà soát 20 văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong năm 2022, huyện Vĩnh Linh đã tiến hành rà soát 20 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Kết quả, 16 văn bản còn hiệu lực; 4 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; 9 văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung,...

Công nhận 9 sáng kiến, giải pháp cấp huyện trong lĩnh vực CCHC năm 2022

Ngày 18/11/2022, UBND huyện Vĩnh Linh có Quyết định công nhận các sáng kiến, giải pháp trong việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 cho 9 cá nhân là công chức Tư pháp- Hộ tịch, Văn phòng- Thống kê của 7 xã, thị trấn thuộc huyện.

Kết quả triển khai áp dụng sáng kiến cải cách hành chính được công nhận

Ngày 26/10/2022, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản gửi các địa phương, đơn vị về kết quả triển khai áp dụng sáng kiến cải cách hành chính được công nhận tại Quyết định số 4878/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND huyện.

Nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ TTHC trên địa bàn huyện

Theo thông kê từ đầu năm đến ngày 14/10/2022, toàn huyện Vĩnh Linh chỉ có 14,72% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa. Để nâng cao tỷ lệ số hóa kết quả hồ sơ TTHC cấp huyện và cấp xã theo chủ trương của tỉnh kể từ ngày 15/10/2022, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, Chủ...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »