Văn bản chỉ đạo - Huyện Vĩnh Linh

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC

Ngày 17/4/2024, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước.

Tiếp tục thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính

Trong thời gian qua, việc thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện Vĩnh Linh được quan tâm thực hiện, tỷ lệ có chiều hướng tăng dần. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm thực hiện làm ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn huyện.

Triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh

Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc xây dựng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Đây là phiên bản mới của Cổng Dịch vụ công và Một cửa điện tử tỉnh.

BÁO CÁO: Tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Quý I...

CÔNG VĂN: V/v đôn đốc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ

KẾ HOẠCH: Khắc phục những tồn tại hạn chế trong chấm điểm xếp loại mức độ Hoàn thành nhiệm vụ của huyện năm 2023

KẾ HOẠCH: Cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024

Thực hiện cam kết với Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh

Thực hiện cam kết giữa Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh với Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị, UBND huyện vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn phấn đấu đạt Chỉ số CCHC đứng trong 3 huyện, thị xã, thành phố đứng đầu...

Quý 1/2024, thực hiện đạt 25% kế hoạch CCHC

Ngay từ đầu năm 2024, huyện Vĩnh Linh triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính. Nhờ đó, qua đánh giá kết quả thực hiện trong Quý 1/2024, UBND huyện đã thực hiện 10/40 Kế hoạch CCHC năm, đạt tỉ lệ 25 % kế hoạch đề ra.

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số lượng và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã của các xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Linh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »